Gevlucht en aan het werk?

[in Dutch only]

Datum: donderdag 09 maart 2017

Locatie: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Den Haag

Het aantal asielverzoeken in Nederland is sinds 2014 flink toegenomen, vooral van personen uit Syrië en Eritrea. In 2015 verwierf een ruime meerderheid (70%) van de ongeveer 46.000 asielzoekers een verblijfsvergunning. Met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van statushouders laten recente cijfers echter een grote achterstand zien. Zo blijkt dat eind 2014 50% van de Eritreeërs en ruim 60% van de Syriërs een bijstandsuitkering ontving. Alhoewel de arbeidsparticipatie stijgt naarmate statushouders langer in Nederland verblijven, blijft het verschil met overige migranten en autochtonen substantieel.

De problematische arbeidsmarktpositie kan verklaard worden door factoren als een lage opleiding, geringe werkervaring en het ontbreken van sociale netwerken. Daarnaast spelen factoren die verbonden zijn met asielmigratie een rol, zoals de asielprocedure, de psychische gezondheid, de plaats waar de opleiding voltooid is, de beheersing van de Nederlandse taal, leeftijd en discriminatie.

Tijdens dit seminar wordt er gesproken en gediscussieerd over de ontwikkelingen omtrent vluchtelingen en hun arbeidsmarktpositie, de barrières die hierbij een rol spelen, alsmede over mechanismen die ontwikkeld zijn om deze barrières te verminderen, waaronder de erkenning van buitenlandse diploma’s en werkervaring en cultureel diversiteitsmanagment beleid van werkgevers. Er is aandacht voor zowel geïnstitutionaliseerde mechanismen en instanties als ook voor relevante nieuwe, vaak informele bottom-up initiatieven.

In aansluiting op het seminar kunnen deelnemers tijdens de informatiemarkt kennis maken met relevante initiatieven t.b.v. (arbeidsmarkt)participatie van statushouders en vindt er een receptie plaats met een optreden van vluchtelingenartiesten.

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van

  • Universiteiten/Kennisinstituten/Planbureaus
  • Onderzoek- en adviesbureaus
  • Overheden
  • Bedrijfsleven
  • NGO’s en welzijnsorganisaties
  • Onderwijsinstellingen
Nederlands
English Nederlands