Seminar Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten

[in Dutch only]

Datum: woensdag 27 maart 2013

Locatie: CBS Den Haag

Het CBS voorspelt op basis van haar laatste bevolkingsprognose dat de komende decennia de Nederlandse bevolking sterk vergrijst. Zo neemt naar verwachting het aantal 65-plussers toe van 2,7 miljoen (begin 2012) tot 4,7 miljoen in 2040. Op dit moment is 16 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2040 zal dit 26 procent zijn. Tegelijkertijd speelt in Nederland de discussie dat de zorgkosten (blijven) stijgen en dat we iets moeten doen om die stijging binnen de perken te houden. Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing op de zorgkosten voor nu en in de toekomst? Kunnen we daar op inspelen door de (toekomstige) zorgvraag beter in beeld te hebben? Hoe gaat de praktijk om met deze ontwikkelingen? 

De Nederlandse Vereniging van Demografie (NVD) organiseert in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een seminar over de relaties, oorzaken en gevolgen van vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten. Daarbij zal eerst worden ingegaan op de ontwikkelingen rondom de vraag, kosten en uitgaven in de zorg in de afgelopen decennia. Vervolgens wordt de blik gericht op de toekomst: hoe gaan de kosten zich ontwikkelen? Wat kunnen we doen om de kosten binnen de perken te houden? Tot slot zal worden ingegaan op lokale aspecten: hoe belangrijk is het om inzicht te hebben in de zorgvraag? Wat is, en hoe werkt, populatiegebonden bekostiging? Kortom, er zal een breed scala aan onderwerpen vanuit verschillende hoeken worden belicht: hoe ziet de toekomst van het omgaan met vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten er uit?

Nederlands
English Nederlands