Seminar: Gevolgen van klimaatverandering voor gezondheid, migratie en ruimtelijke planning

Op 17 oktober organiseert de NVD in samenwerking met CBS een seminar over Demografie en Klimaat

Klimaatverandering staat bovenaan het lijstje van zorgen van menig burger. Prominente demografen, waaronder de Nederlandse Amerikaan John Bongaarts, hebben in het recente verleden laten zien hoe bevolkingsomvang en klimaatopwarming met elkaar verbonden zijn. Maar klimaatverandering kan ook grote gevolgen hebben voor de demografie. Door zeespiegelstijging, verwoestijning en watertekort kunnen mensen gedwongen worden om hun woonplaats te verlaten. De wereldwijde milieuveranderingen (zoals hittestress en droogte) hebben ook nu al invloed op de volksgezondheid en sterfte. Over de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld voor migratie bestaat onzekerheid. Gaat het vooral om lokale migratiebewegingen, of om globale gevolgen? Krijgen we er in Nederland, waar veel mensen onder de zeespiegel wonen, ook mee te maken? En hoe kunnen beleidsmakers hier beste op anticiperen?

Doel van het seminar is om vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines inzichten te delen over het thema klimaatveranderingen in relatie tot demografie. De nadruk ligt op de gevolgen voor Nederland. Met het seminar beogen we een breed interdisciplinair publiek te bereiken van wetenschappers, beleidsmakers en overige geïnteresseerden.

Programma

 • 13:00-13:30 uur: Inloop met koffie en thee
 • 13:30-13:45 uur: Welkom door prof. dr. Leo van Wissen (voorzitter NVD) en inleiding op de middag door prof. dr. Ruben van Gaalen (CBS)
 • 13:45-14:15 uur: Klimaat, mobilieit en (inter)nationale migratie: inzichten uit case studies in Bangladesh en Kenia  –  Dr. Ingrid Boas (WUR)
 • 14:15-14:45 uur: Klimaatverandering en migratie: een zekere oorzaak met onzekere consequenties – Dr. Frans Alkemade (Ministerie van Justitie)
 • 14:14-15:15 uur: Pauze
 • 15:15-15:45 uur: De impact van klimaatveranderingen op gezondheid –  Prof. Dr. Johan Mackenbach (KNAW)
 • 15:45-16:15 uur: De maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering in Nederland –  Dr. Hasse Goosen (Climate Adaptation Service)
 • 16:15-16:30 uur: Afsluiting – overkoepelende vragen en conclusies Leo van Wissen en Ruben van Gaalen
 • 16:30-17:00 uur: Borrel

Praktische Zaken

 • Datum en tijd: 17 oktober 2023 van 13-17 uur
 • Locatie: CBS – Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag
 • Voertaal: Nederlands
 • Inschrijven (kosteloos) via deze link
 • Informatie: solinge@nidi.nl

Korte toelichting op de presentaties

Klimaatverandering en migratie: een zekere oorzaak met onzekere consequenties – Dr. Frans Alkemade (Ministerie van Justitie)

De gevolgen van klimaatverandering zijn op verschillende manieren zichtbaar. Overstromingen, smeltende ijskappen, en extreme droogte zorgen in veel delen van de wereld voor een sterk verslechterend leefklimaat. Maar wat zijn de gevolgen voor migratie? In deze presentatie worden de mogelijke gevolgen op een rijtje gezet, waarbij de onzekerheid over de impact van de consequenties wordt belicht.

De impact van klimaatveranderingen op gezondheid – Prof. Dr. Johan Mackenbach (KNAW)

Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie is klimaatverandering de grootste bedreiging voor de volksgezondheid van de 21ste eeuw. Er zijn inderdaad veel negatieve effecten van klimaatverandering op de menselijke gezondheid te verwachten. Des te opvallender is het dat demografische prognoses van de levensverwachting uitgaan van een voortgaande stijging, in het verlengde van de trends uit het verleden. Moeten we niet rekening mee houden met een minder rooskleurige ontwikkeling van de wereldwijde levensverwachting?

De maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering in Nederland– door Dr. Hasse Goosen (Climate Adaptation Service)

 Weinig onderwerpen krijgen zoveel aandacht vandaag als klimaatverandering, maar wat zijn nu concreet de gevolgen voor Nederland in de komende tijd? In deze presentatie worden een aantal potentieel verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse samenleving behandeld, op basis van de recent ontwikkelde klimaateffectatlas  (https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/). Wat zijn de gevolgen van de te verwachten zeespiegelstijging? Maar ook: zijn de gevolgen wel gelijkelijk verdeeld over alle lagen in de samenleving, of worden de meest kwetsbare groepen onevenredig benadeeld? En hoe zit het met de intergenerationele verdeling van de gevolgen?

Nederlands
English Nederlands