Bestuur

Algemeen Bestuur

 • Ruben van Gaalen (voorzitter)
 • Hanna van Solinge (secretaris)
 • Jornt Mandemakers (penningmeester)
 • Bart van Hulst (lid)
 • Nils Klopper (lid)
 • Niels Kooiman (lid)
 • Janique Kroese (lid)
 • Isik Kulu-Glasgow (lid)
 • Christian Lennartz (lid)
 • Roselinde van der Wiel (lid)

Iets meer over onze bestuursleden:

Ruben van Gaalen (voorzitter): Socioloog/Demograaf. Werkzaam bij CBS Sector Demografische en Sociaal Economische Statistieken (SES) als programma-coördinator en bijzonder hoogleraar aan de UvA [Registeranalyses van Levensloopdynamiek]. Speerpunten voorzitterschap NVD: delen van kennis en informeren; kennis toepasbaar maken; betere zichtbaarheid NVD; stimuleren van demografische kennisontwikkeling in brede zin; versterken link met beleidsveld. Bestuurslid sinds 2023.

Hanna van Solinge (secretaris): Gezinssocioloog/Demograaf. Werkzaam bij NIDI, verbonden aan onderzoeksgroep Werk en Pensioen. Onderzoeksbelangstelling: demografie in brede zin, veroudering, transities in de latere levensfase. Hanna organiseerde samen met Leo van Wissen het NVD seminar over Klimaat en Demografie. Speerpunten voor NVD: verbetering communicatie met leden en zichtbaarheid van de vereniging. Bestuurslid sinds 2020.

Jornt Mandemakers (penningmeester): Socioloog/Demograaf. Werkzaam als wetenschappelijk coördinator “Bevolkingstrends 2050” bij het NIDI. Daarmee is Jornt weer terug in de demografie. Door zijn vorige werkkring bij Atlas Research heeft Jornt veel ervaring met beleidsgericht onderzoek. Bestuurslid sinds 2017.

Bart van Hulst: Econometrist. Werkzaam als onderzoeker bij SCP [Programma De diverse bevolking van Nederland, Samenleven nu en in de toekomst]. Bart houdt zich bezig met onderwerpen als inkomen en bestaanszekerheid (schulden- en armoedeonderzoek). Tegenwoordig betreft zijn onderzoek toekomstverkenningen, waarbij gekeken wordt naar veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de gevolgen voor onder andere sociale cohesie. Bestuurslid sinds 2023.

Nils Klopper: Planoloog/Demograaf. Nils is werkzaam als Beleidsadviseur Demografie bij de provincie Noord-Holland. Hij is opsteller van de provinciale prognose en heeft speciale interesse voor binnenlandse migratie en het woningtekort. Nils organiseerde diverse seminars voor de NVD onder andere over binnenlandse verhuizingen en bevolkingsgroei in de Europese Unie. Bestuurslid sinds 2018. 

Niels Kooiman: Sociaal Geograaf. Werkzaam als statistisch onderzoeker bij het CBS. Het onderzoek van Niels is gericht op een breed scala aan demografische onderwerpen, waaronder regionale bevolkingsontwikkelingen, verhuispatronen, relatievorming- en ontbinding. Niels promoveert eind 2024 op een proefschrift over verhuisgedrag van hoogopgeleiden met nadruk op genderverschillen. Niels werkt per 1-4-2024 als projectleider bij het team Demografie (CBS). Bestuurslid sinds 2021.

Janique Kroese: Oorspronkelijk sociaal psycholoog, maar nu werkzaam als universitair docent in de criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar expertise als onderzoeker ligt op het gebied van familiedynamieken en jeugdcriminaliteit. Sinds 2021 betrokken bij de organisatie van de Dutch Demography Day, sinds 2024 als voorzitter. Janique is bestuurslid sinds 2023.

Isik Kulu: Sociaal Demograaf. Werkzaam bij WODC. Isik doet (voornamelijk kwalitatief) onderzoek op het terrein van Asiel en Migratie; de laatste tijd vooral gericht op alleenstaande minderjarige asielzoekers. Isik organiseerde twee keer een seminar voor de NVD over migratie. De laatste keer (in 2021) over cohortstudies van asielzoekers. Bestuurslid sinds 2016.

Christian Lennartz: Economisch Geograaf. Werkzaam bij PBL. Onderzoeksfocus ligt op verhuisbewegingen, woningbouw, en stedelijke ontwikkeling. Vindt het belangrijk om binnen PBL demografische kennis te waarborgen. Christian is geïnteresseerd in demografische transities en omgevingsvraagstukken. Bijvoorbeeld: wat is de impact van toenemende migratie op dorpskernen? Hoe veranderen bepaalde wijken door residentiële mobiliteit? Bestuurslid sinds 2023.

Roselinde van der Wiel: Demograaf / Sociaal Geograaf, werkzaam als universitair docent bij het Population Research Centre aan de Rijksuniversiteit Groningen. Roselinde was van 2019 tot en met 2023 als bestuurslid betrokken bij de organisatie van de Demografiedag, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter van de organisatiecommissie. Haar expertise als onderzoeker ligt op het gebied van gezinsdemografie, met een focus op complexe gezinsverbanden, relatievorming en ruimtelijke aspecten (verhuizen, binnenlandse migratie). Roselinde is bestuurslid sinds 2018.

Ereleden
De ereleden zijn naar anciënniteit van benoeming:

 • prof. dr. H.W. Methorst †
 • dr. G.P. Frets †
 • drs. T. van den Brink †
 • prof. ir. L.H.J. Angenot †
 • dr. G. Beijer †
 • prof. dr. E.W. Hofstee †
 • prof. dr. P. Muntendam †
 • prof. dr. G.A. Kooy †
 • drs. J.C. van den Brekel †
 • prof. dr. D.J. van de Kaa
 • prof. dr. ir. F.J.C. Willekens
 • drs. N. van Nimwegen
 • prof. dr. L.J.G. van Wissen
Nederlands
English Nederlands