PRIVACYVERKLARING NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DEMOGRAFIE (NVD)

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de NVD verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

De NVD

De NVD streeft naar bevordering van de wetenschappelijke bestudering van bevolkingsvraagstukken in het algemeen en van die in Nederland in het bijzonder, en naar de verspreiding van kennis over bevolkingsvraagstukken onder brede lagen van de bevolking. De vereniging tracht deze doelstellingen te bereiken door het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten en het stimuleren van demografisch onderzoek.

Privacybeleid

De NVD is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens en wil dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. De NVD verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Welke gegevens verwerkt de NVD en voor welk doel?

De NVD verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke gegevens moeten worden verwerkt.

In het kader van het NVD lidmaatschap of het aanmelden voor door de NVD georganiseerde evenementen kan de NVD de volgende persoonsgegevens vragen: Geslacht, Initialen, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Organisatie, Titel, Functie, E-mail, Telefoon, Postadres, Geboortedatum, Bankrekening en Contributiemodel (automatische incasso of acceptgiro).

Voor leden van de vereniging worden persoonsgegevens door de NVD verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging, meer specifiek voor de ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, het uitnodigen voor bijeenkomsten en evenementen en het innen van congresgelden. De communicatie vindt plaats door middel van het verzenden van e-mails en/of post. Met een login en wachtwoord (dat versleuteld wordt opgeslagen) krijgen leden toegang tot het ledenportaal. Hier kunnen zij hun gegevens inzien en wijzigen, en kunnen zij zich aanmelden voor evenementen.

Voor niet-leden die zich aanmelden voor een specifiek evenement worden persoonsgegevens door de NVD uitsluitend verwerkt voor het betreffende evenement.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de NVD passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De NVD beveiligt uw persoonsgegevens tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging en om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Verwerking door derden

Voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens maakt de NVD gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de NVD. Op het moment dat de NVD uw gegevens aan derden verstrekt waarborgt zij uw privacy rechten door een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan.

De NVD verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden, niet zijnde verwerkers, indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag voor aanwezig is of als u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de NVD opgeslagen gedurende de periode dat men aangemeld is als lid of zolang noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot maximaal twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap of na afloop van het door de NVD georganiseerde evenement.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen. Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk als de gegevens niet meer relevant zijn voor het lidmaatschap of het evenement waarvoor u zich hebt aangemeld. Indien de NVD persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming bent u altijd in de gelegenheid om uw toestemming weer in te trekken.

Vragen en/of klachten

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen via info@nvdemografie.nl. De NVD zoekt dan samen met u naar een oplossing. Als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De NVD kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van de NVD worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 15-04-2020.

Nederlands
English Nederlands